Stookoliepremie2018-10-02T16:08:56+00:00

Stookoliepremie

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die het financieel moeilijk hebben.

Welke brandstoffen?
• Huisbrandolie
• Lamppetroleum (type c)
• Bulkpropaangas
NIET voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas of  butaangas in flessen

Wie komt in aanmerking?
1. Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 18.363,39 euro, verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste.

2. Personen met begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste
3. Personen met schuldoverlast
Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Bedrag?
De maximumtoelage per huishouden bedraagt 300 euro (voor grote leveringen). Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe?
Wie denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet contact opnemen met het OCMW binnen de 60 dagen na de levering.
Alleen de OCMW’s kunnen een beslissing nemen. Bij een negatieve beslissing, is beroep mogelijk bij de Arbeidsrechtbank.

Meebrengen?
• Kopie van de leveringsfactuur
• Identiteitskaart
• Bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …)

zie ook: verwarmingstoelage (gemeentelijk)