Riolering-/zoneringsplannen2018-02-01T16:39:44+00:00

Riolering-/zoneringsplannen

Zoneringsplannen bepalen op welke wijze het afvalwater van elke woning aangesloten wordt op de riolering en gezuiverd zal worden. Dat kan door aan te sluiten op een bestaande riolering, door aan te sluiten op de infrastructuur die de overheid in de toekomst nog zal voorzien of door het afvalwater individueel te zuiveren in een individuele installatie (IBA).

Knesselare biedt inwoners die door de ligging van hun woning een IBA moeten plaatsen dezelfde kansen als wie wél kan aansluiten op de riolering en werkte daarom met FARYS (het vroegere TMVW) een collectieve aanpak voor IBA’s uit. Wie dat wenst kan aankloppen bij FARYS voor de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van een IBA.

Naar analogie met de rioolaansluitingen van woningen rekent FARYS ook voor de plaatsing van een IBA een forfait van 1.250 euro (excl. BTW) aan. FARYS neemt bestaande IBA’s over en betaalt de restwaarde min het forfait. De zoneringsplannen liggen ter inzage bij de dienst Grondgebiedzaken.

We onderscheiden vier gebieden: centrale gebied, collectief geoptimaliseerd buitengebied, collectief te optimaliseren buitengebied en individueel te optimaliseren buitengebied.

Centrale gebied

Als je in dit gebied woont, is de riolering in je straat al aangesloten op een waterzuiveringstation. Wil je hier een nieuwe woning bouwen of een bestaande woning verbouwen, dan moet je afvalwater en hemelwater scheiden en zorgen voor een hemelwaterput.

Ligt er al een gescheiden stelsel in de straat, dan moet je onmiddellijk het hemelwater afkoppelen en enkel het afvalwater aansluiten op de riolering. Ligt er nog geen gescheiden stelsel, zal dit op termijn door de gemeente vervangen en ontdubbeld worden.

Collectief geoptimaliseerd buitengebied

Buitengebied waar reeds een gescheiden rioleringsstelsel is geplaatst.

Collectief te optimaliseren buitengebied

Je woont in een gebied met minder dichte bebouwing, waar de straat nog niet is aangesloten op een waterzuiveringsstation (RWZI). Het afvalwater loopt tijdelijk nog naar een beek of gracht, maar door de aanleg van openbare riolering en een collector die zal aansluiten op een RWZI wordt dat in de toekomst verholpen.. Als in je straat een nieuwe gescheiden riolering komt, dan mag je niet meer gemengd lozen en moet je het hemelwater afkoppelen.

Individueel te optimaliseren buitengebied

Je woning is te ver afgelegen en kan niet aangesloten worden op een waterzuiveringsstation. Het afvalwater moet dus individueel en ter plaatse gezuiverd worden. Je bent verplicht het hemel- en afvalwater te scheiden en je afvalwater te zuiveren via een individuele behandelingsinstallatie (IBA).

De zoneringsplannen vind je hier en liggen ook ter inzage bij de dienst Grondgebiedzaken