Natuurvergunning2018-02-01T15:07:32+00:00

Natuurvergunning

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie en/of kleine landschapselementen.

Met ‘vegetatie’ wordt iedere begroeiing – op een (half)natuurlijke manier ontstaan of door de mens gecreëerd – bedoeld. De meest typerende vegetaties zijn: bossen, droge of vochtige graslanden maar ook moerassen, rietvelden, duinbegroeiing,… De term ‘kleine landschapselementen’ staat voor de zeer bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers.

Bij het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uitvoeren van oeververstevigingswerken, het ploegen/ scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, zal je dus een natuurvergunning moeten aanvragen. De natuurvergunningplicht is van toepassing in een aantal gebieden bepaald door het gewestplan of in bijzondere beschermingszones. Er zijn een aantal uitzonderingen, waar je meer info over krijgt op de Milieudienst.