Leefloon2018-02-01T14:20:00+00:00

Leefloon

Wie geen inkomen heeft, kan een gewaarborgd inkomen ontvangen. Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet.
Pas als je al het mogelijke hebt gedaan om op een andere wijze aan een inkomen te geraken, bijvoorbeeld via een werkloosheidsuitkering of tegemoetkoming aan personen met een handicap, heb je recht op een leefloon.
Als je inkomen lager is dan het leefloon, kun je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden?
Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
• In België wonen
• Belg zijn
• Meerderjarig zijn (= 18 jaar of ouder)
• Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
• Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om gezondheidsredenen
• Je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt. Voorbeelden: recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage….

Hoe?
Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW van je gemeente. Na onderzoek krijgt je al dan niet een leefloon toegekend.

Wat meebrengen?
• Identiteitskaart
• Bewijzen van je bestaansmiddelen (bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden, overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont,…)

Bedrag?
Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën: samenwonende, alleenstaande of samenwonend met gezinslast.
• Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt.  Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
• Alleenstaande: wanneer je alleen woont
• Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt
Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.