Gemeentelijke administratieve sancties2018-02-01T13:41:07+00:00

Gemeentelijke administratieve sancties

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een administratieve geldboete die wordt opgelegd aan personen vanaf 14 jaar die voor overlast zorgen.

Bemiddelen
In de eerste instantie kiest de politie vooral voor een bemiddelende aanpak. Als de vermanende vinger geen gevolg krijgt, wordt het dossier overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. Ook dat betekent niet per se een geldboete want ook dan kan de zaak nog in bemiddeling worden genomen. Een bemiddelingsambtenaar kan een verzoeningspoging ondernemen om met alle betrokken partijen alsnog tot een akkoord te komen.

Minderjarigen
Voor minderjarigen grijpt de gemeente steeds terug naar een voorafgaande waarschuwing. Pas als de minderjarige twee keer binnen hetzelfde jaar een inbreuk pleegt op het GAS-reglement, wordt het dossier doorgestuurd. Ook dan volgt eerst nog een bemiddelingspoging. De voorafgaande waarschuwing garandeert dus dat een kwajongensstreek niet automatisch een administratieve geldboete tot gevolg heeft.
Geen waarschuwing
De voorafgaande waarschuwing geldt niet bij zogenaamde ‘gemengde inbreuken’, feiten die zowel in het GAS-reglement als in het Strafwetboek staan. Het gaat om feiten zoals het aanbrengen van graffiti of beschadigingen.

Boetes
Boetes bedragen 60 tot 350 euro. De sanctionerende ambtenaar legt een boete op die proportioneel is met de ernst en de gevolgen van de feiten. Vooral bij herhaling van de feiten riskeren overtreders de maximumboete. Voor minderjarigen ligt het plafond op 175 euro.

Wat mag niet?
• loslopende honden op openbaar domein
• te vroeg aanleveren van huisvuil (’s winters na 17.00 uur, ’s zomers na 19.00 uur), wildplassen
• zwerfvuil
• sluikstorten en sluikstoken
• nachtlawaai
• betreden begraafplaatsen na zonsondergang
• inbreuken op het gemeentelijk recyclagepark
• oplaten van wensballonnen (door nabijheid vliegveld Ursel)
Het geluid van spelende kinderen kan nooit als storend of hinderlijk worden beschouwd!

Het volledige reglement vind je hier.