Adoptie2018-02-01T16:00:06+00:00

Adoptie

Elk kind heeft het recht op te groeien in zijn eigen gezin. Toch is dat niet altijd mogelijk. Kinderen die niet langer thuis kunnen wonen, krijgen door adoptie de kans op te groeien in een ander gezin.
Adoptie is voor het leven. Het kind neemt de naam over van de adoptieouders.  De juridische en de feitelijke banden met de natuurlijke ouders worden verbroken.
Er bestaan twee soorten adoptie: een binnenlandse adoptie en een buitenlandse.

Binnenlandse adoptie
Een binnenlandse adoptie betekent dat een in België verblijvend kind geadopteerd wordt door personen die ook in België verblijven. De meeste binnenlandse adopties zijn stiefouderadopties waarbij je het kind van je partner adopteert. Het aantal kinderen dat jaarlijks in België voor adoptie wordt afgestaan, is zeer beperkt.

Buitenlandse adoptie
Bij een buitenlandse adoptie wordt het adoptiekind vanuit zijn land van herkomst overgebracht naar België, hetzij nadat de adoptie in het buitenland  is uitgesproken, hetzij met het oog op een adoptiebeslissing in België (pre-adoptieve plaatsing). Een buitenlandse adoptie kan alleen wanneer voor een kind in nood alle mogelijke middelen tot plaatsing (in zijn familiale, sociale of andere omgeving) in het herkomstland uitgeput zijn en geen enkele andere duurzame oplossing kan gevonden worden. Dit noemt men het subsidiariteitsprincipe waarop iedere buitenlandse adoptie wordt getoetst.
Wie een kind wil adopteren, kan terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) dat je door de adoptieprocedures loodst.