• Knesselare
Bestuur Administratieve sancties

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

SluikstortenDoor de nieuwe GAS-wet (Gemeentelijke Administratieve Sancties) heeft ook de gemeente Knesselare haar GAS-reglement aangepast. Knesselare blijft kiezen voor een niet-stringente aanpak en rekent op ieders gezond verstand. ‘Als elke inwoner zijn steentje bijdraagt en zijn medemens met respect behandelt, kunnen wij samen tot een GAS(t)vrije gemeente komen.’

Bemiddelen

Knesselare investeert al lang in een integrale aanpak om het zijn inwoners naar hun zin te maken. Het GAS-reglement is slechts een klein onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid dat de gemeente voert om de leefbaarheid op het grondgebied van de gemeente te waarborgen en te verbeteren, en pakt kleine vormen van overlast aan.

Overlast is geen eenduidig begrip. Wat voor de ene inwoner als overlast wordt ervaren, is dat voor een andere inwoner niet. Knesselare kiest bewust niet voor een stringente aanpak bij GAS-inbreuken. In de eerste instantie kiest de politie vooral voor een bemiddelende aanpak. Als de vermanende vinger geen gevolg krijgt, wordt het dossier overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. Ook dat betekent niet per se een geldboete want ook dan kan de zaak nog in bemiddeling worden genomen. Een bemiddelingsambtenaar kan een verzoeningspoging ondernemen om met alle betrokken partijen alsnog tot een akkoord te komen.

Minderjarigen

Voor minderjarigen grijpt de gemeente steeds terug naar een voorafgaande waarschuwing. Pas als de minderjarige twee keer binnen hetzelfde jaar een inbreuk pleegt op het GAS-reglement, wordt het dossier doorgestuurd. Ook dan volgt eerst nog een bemiddelingspoging. De voorafgaande waarschuwing garandeert dus dat een kwajongensstreek niet automatisch een administratieve geldboete tot gevolg heeft.

Geen waarschuwing

De voorafgaande waarschuwing geldt niet bij zogenaamde ‘gemengde inbreuken’, feiten die zowel in het GAS-reglement als in het Strafwetboek staan. Het gaat om feiten zoals het aanbrengen van graffiti of beschadigingen.

Boetes

Boetes bedragen 60 tot 350 euro. De sanctionerende ambtenaar legt een boete op die proportioneel is met de ernst en de gevolgen van de feiten. Vooral bij herhaling van de feiten riskeren overtreders de maximumboete. Voor minderjarigen ligt het plafond op 175 euro. Op drie jaar tijd werd nog maar één dossier van een minderjarige behandeld in Knesselare.

De leefbaarheid in de gemeente is een zaak van en voor iedereen. Wanneer elke inwoner zijn steentje bijdraagt en met respect omgaat met zijn medemens kunnen wij gezamenlijk komen tot een GAS(t)vrije gemeente!

Wat mag niet?

Het volledige reglement vind je onderaaan. Volgende zaken zijn ondermeer verboden: loslopende honden op openbaar domein, te vroeg aanleveren van huisvuil (’s winters na 17.00 uur, ’s zomers na 19.00 uur), wildplassen, zwerfvuil, sluikstorten en sluikstoken, nachtlawaai, betreden begraafplaatsen na zonsondergang, inbreuken op het gemeentelijk recyclagepark en oplaten van wensballonnen (door nabijheid vliegveld Ursel). Het geluid van spelende kinderen kan nooit als storend of hinderlijk worden beschouwd!

 

zie ook: GAS-reglement (aangepast 2014) 

Tags:
Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden